Medlemsbetingelser OutNordic AS

§1 MEDLEMSKAB
Medlemskabet er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan OutNordic forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn eller adresse vil vi bede dig meddele os pr. e-mail til kontakt@outnordic.dk

§2 MEDLEMSBETINGELSER
OutNordic kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. I tilfælde af ændring vil vi informere dig til den e-mailadresse, du har indtastet ved indmeldelse i OutNordic.

§3 VARIGHED/MEDLEMSKAB
Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab med automatisk betaling hver d. 1. i måneden. Medlemskaberne fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et enkelt køb, som vores klippekortsprodukt, kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når klippekortet er opbrugt eller gyldighedsperioden udløber (12 mdr. fra købsdato ved klippekort). Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber eller produkter.

§4 OPSIGELSE/ÆNDRING
Opsigelsesfrist for DIBS-medlemskab er løbende måned (senest sidste hverdag inden kl. 16.00). Dvs., at hvis du melder dig ud af OutNordic eksempelvis d. 02. i en given måned, ophører dit medlemskab med udgangen af måneden. Tilsvarende ophører dit medlemskab med udgang af måneden (senest sidste hverdag inden kl. 16.00), hvis du eksempelvis melder dig ud d. 28. i en given måned og så fremdeles. Ønsker du at ændre medlemskabstype sker det efter samme regler som ovenstående. Du kan desværre ikke manuelt foretage denne ændring på Mit OutNordic.
Opsigelsen eller ændringen skal du sende skriftligt til OutNordic pr. e-mail til kontakt@outnordic.dk fra samme e-mailadresse, som du er tilmeldt OutNordic. I mailen skal du udover din opsigelse/ændring informere om dit fulde navn og medlemsnummer. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen.


Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne fremvise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med kopi af din e-mail opsigelse. Så husk at gemme din fremsendte opsigelse. Endelig bemærkes, at medlemskaber og produkter ikke kan afbrydes i den aftalte periode.


§5 PRISÆNDRINGER
OutNordic forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 LEDIGE PLADSER
OutNordic kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle”-princippet. OutNordic monitorerer holdende og ved gentagende overbookede hold vil der blive oprettet supplerende hold.

§7 FREMMØDE & AFBUD
Fremmøde til træning skal ske senest 5 minutter før holdets start, så vi kan starte til tiden. Ved fremmødet skal du oplyse din firecifrede kode (samme kode som, du benytter ved at logge på OutNordic), som din instruktør benytter til at registrere dit fremmøde.


Er du som medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest én time før starttidspunktet. Såfremt et medlem:
1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller ikke fremmøder sig på holdet, senest 5 min. før
holdstart, eller
2) ikke melder afbud senest en time før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af OutNordic, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har OutNordic ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. 
Gebyrer fremgår af priser under 'Øvrige priser'.


Afbud til hold skal foretages via appen eller på OutNordic senest 1 time før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste inden for samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Ved for sent afbud, for sent fremmøde, eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 VÆRDIGENSTANDE
Værdigenstande bør du overveje at lade blive hjemme - eller medbringes, så du kan have dem på dig under træningen. OutNordic kan ikke gøres ansvarlig for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 ANSVAR

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af OutNordic, er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Hvis du er i tvivl, bør du konsultere din læge, som også er meget velkommen til at kontakte os for uddybning af vores tilgang til træning. OutNordic tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i forbindelse med træningen.

§10 HOLDUDBUD
OutNordic har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger bl.a. af antal medlemmer. Desuden kan der forekomme færre hold i helligdage og ferier.

§11 AFLYSNING AF HOLD & ÆNDRING AF INSTRUKTØR/HOLDTYPE
OutNordic forbeholder sig ret til at aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start. Årsagen vil typisk være sygdom hos instruktøren, hvor vi naturligvis gør alt for at besætte holdet med en anden instruktør. 

§12 FORTRYDELSESRET
Ved køb online har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage skal du være opmærksom på, at fortrydelsesretten frafalder ved startdatoen.

§13 KVITTERING
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Bemærk, at du selv er ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§14 KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆKNING
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysningerne stemme overens med Nets kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt, og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet, som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner online.

§15 FOR SEN BETALING
Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til dig. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har OutNordic ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og OutNordic forbeholder sig retten til at opkræve beløbet straks for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Dit medlemskab vil desuden blive spærret indtil betaling af OutNordic tilgodehavende er sket. Efter betaling kan du igen tilmelde dig OutNordic hold indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§16 OPDATERING AF KORTDATA
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen, 'Mit OutNordic' og vælge 'Brugerprofil' – 'Autoriser betalingskort' og så opdatér dine kortoplysninger. Ved kontakt til OutNordic kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Du er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan OutNordic uden varsel inaktivere eller afslutte medlemskabet.

§17 OUTNORDICS REGLEMENT
Det til enhver tid gældende ordensreglement, OutNordic regler, samt anvisninger givet af OutNordics personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske, truende eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. OutNordic kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

§18 UDELUKKELSE AF MEDLEM
OutNordic kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af OutNordic laver opsigelsen, vil uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt OutNordic ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping og racistiske udtalelser samt gentagne overtrædelse af OutNordic’s ordensreglement.GENERELT
• Alle medlemmer og instruktører bør bidrage til et positivt og respektfuldt miljø
• Anvisninger fra instruktører bør altid følges.
• Vores udstyr skal altid behandles efter hensigten og må kun bruges til at udføre den øvelse som oprindeligt var tiltænkt.
• Det er forbudt at efterlade affald med mere efter endt træning i naturen.

Ordensreglement OutNordic AS